Абу-Юсуф Хаджи

pGtOicFQxi8
pGtOicFQxi8
press to zoom

 Эбзеланы Хусейни уланы Абу-Юсуф хаджи 1937 джыл Къарачайда Ючкекен элде туугъанды. Къарачай Орта Азиягъа кёчюрюлген заманда анга алты джыл болгъанды. Сабийликден огъуна диннге талпыб туруб, сора 16-17 джылына, Сыйлы Аллахны рахматы бла, Къуранны окъургъа аллы айланыб, анасы-атасы да, бек разы болуб, ийгендиле. Биринчи Байчораланы Баттал афендиден окъуб башлагъанды. Аны сюйген сохтасы болуб окъуй тургъанлай, устазы ауушады (Аллах рахмат этсин!) Андан сора Каппушланы Яхъя афендиге кёчеди. Къуранны андан окъуб бошайды. Магъанасын окъуб башларына, къарачайгъа ызына къайтыргъа эркинлик болады. Кавказгъа келгенден сора, устазы Джёгетейге адамларына кетиб, сора аны окъууу бёлюнюб, талай джылгъа созулады. 1989 джыл Абу-Юсуф хаджи джамагъатны тилеги бла, кеси джашагъан Конзавод элге, имам болады. Уллу Аллахны болушлугъу бла, 1995 джыл, сыйлы Меккяда хадж борчун да тындырыб келеди. Миллетине джаны ауруб, динибиз адетге бурулуб, дуниялыкъгъа кетиб, къатышыб тургъанын айтыб, алагъа тюз динни ангылатыргъа излейди. Районда да сохтала окъутуб, ауаз айтыб он джылны кюрешеди. Аны сохталарындан, тыш къраллада окъуб, уллу билим алгъанла да бардыла. Аладан бир къаууму бусагъатда элледе имамла болуб ишлейдиле. 

Абу-Юсуф хаджи къарачай-малкъар тилде дин китабла джазады. Къоюб олтурмай, юйюнде сохтала окъутханлай турады. Араб тилден къарачай тилге талай китаб да кёчюргенди. Миллетине джаны ауруй, халкъда адебсизликге, диннге заран берген адетлеге, адеб-намыс кетиб баргъанына къыйнала, аланы юсюнден назмула джазгъанлай турады. Аны эм уллу иши уа, Уллу Аллахны Сыйлы Къуранын къарачай-малкъар тилге кёчюргениди.  Абу-Юсуф хаджини бу ишлерине уллу багъа бериб, 31 мартда 2011 джыл Теберди шахарда "Крымшамхаловские чтения" деген джыйылыуда "ПОЧЁТНЫЙ ДОКТОР КАРАЧАЕВСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА" деген диплом берилгенди.